ριζοσπαστική θεωρία και ιστορία… για την Αναρχία

Τι ειμαστε;

Τι είναι η μεταφραστική ομάδα Λυσσασμένοι Προλετάριοι;

Ήταν τον 19ο και 20ο αιώνα που αναπτύχθηκαν ιδεολογήματα για το «τέλος των ιδεολογιών», που έφταναν μέχρι το σημείο να ορίζουν το «τέλος της Ιστορίας». Αυτοί οι τιμητές, που όρισαν το καπιταλιστικό σύστημα ως το μοναδικό για την ύπαρξη του ανθρώπου, σίγουρα δυσανασχετούν που βλέπουν να υπάρχουν αντιστάσεις, κινήματα, ατομικότητες, που δεν μένουν καθηλωμένα στα διεκδικητικά πλαίσια που ορίζει η νομιμότητα, που ψάχνουν διεξόδους διαφυγής από τις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις. Έχουμε περάσει στον 21ο αιώνα και από την αυγή του είδαμε νέου είδους κοινωνικές αντιστάσεις, εξεγέρσεις που δεν έμοιαζαν μ’ αυτές του παρελθόντος κι έναν κοινωνικό – ταξικό πόλεμο να μαίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ευτυχώς για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη, οι προστάτες του συστήματος δεν βγήκαν σωστοί και όπως σωστά είχε πει ο Μπακούνιν «η αλήθεια δεν είναι μια θεωρία, αλλά ένα δεδομένο, η ίδια η ζωή». Γίνονται διάφορες προσπάθειες ώστε να αποδομηθεί ο κυρίαρχος λόγος που ορίζει τη ζωή των από κάτω.

Σε αυτή τη κατεύθυνση δημιουργήσαμε τη μεταφραστική ομάδα «Λυσσασμένοι Προλετάριοι» με κύριο σκοπό την αποδόμηση του κυρίαρχου λόγου. Η επίτευξη του σκοπού αυτού θα έρθει μόνο αν δράσουμε ριζοσπαστικά και κυρίως επιθετικά. Θέλουμε όμως αυτή η πράξη να τροφοδοτείται από τη θεωρία που πηγάζει από την ιστορική μνήμη.

Τα έργα που μεταφράζει και θα μεταφράζει η ομάδα αυτή ασχολούνται κυρίως με τη θεωρία και την ιστορία. Έργα ριζοσπαστικά που καταπιάνονται με θεωρητικά ζητήματα και πτυχές του Αναρχισμού ή της Αναρχίας. Επίσης έργα ιστορικά που αναδεικνύουν άγνωστες πτυχές (απ’ αυτές που έντεχνα κρύβονται απ’ τους παραχαράκτες της ιστορίας – τους εξουσιαστές) γνωστών ή όχι αγώνων αντίστασης. Και όλα αυτά προς μια κατεύθυνση: την παγκόσμια απελευθέρωση της ανθρωπότητας και της Γης από τις αλυσίδες του Κεφαλαίου και των Κρατών.

Για την Αναρχία.

 

 

 

 

 

 

Ξάνθη 23-3-2012

            What is the translating team “Rabid Proletarians”

It was in the 19th and 20th century, when ideologies about “the end of ideologies” where developed, reaching even to point of defining the “end of history”. These “ideologies”, who defined the capitalistic system as being the only one for the existence of mankind, certainly resent that resistances, political movements and individualities exist, who aren’t just passive to the legal ways of claiming and obtaining what is rightfully yours and who look for ways to escape the capitalistic forms of social relationships. Since the dawn of the 21st century we have seen new kinds of social resistance, riots which don’t resemble those we have seen in the past and a war amongst social classes that is raging worldwide.

 

Luckily for humanity and the world, the patrons of the system came out wrong, and as Bakunin rightly said: “the truth is not a theory, but a fact, the life itself”. There have been several attempts to deconstruct the dominant reason that defines the living of low-class people.

 

Following this direction, we created the translating group “Rabid Proletarians”  whose main goal is to deconstruct this dominant reason. In oorder to achieve this purpose we must act radically and, mostly, aggressively. However, we want this act to be fueled by the theory that stems from history.

 

The works which are being translated and will be translated by this team, are mainly related to theory and history. Radical works that deal with theoretical issues and sides of Anarchism or Anarchy. Historical works which show unknown aspects (aspects that were elaborately hidden by those who falsify history – the rulers) of known or not struggles for resistance. And all these are headed towards one single destination: to the liberalation of humanity and Earth from the chains of the Capital and the Nations.

 

For Anarchy.

 

 

 

 

 

Xanthi 23-3-2012

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *